Zwroty i reklamacje
 1. Klient będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres magdacmien@gmail.com
 4. Następnie przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego jako załącznik do niniejszego Regulaminu i wysłanie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Korczaka 34C, 05-250 Radzymin, tel. 517193736
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust 2 powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 6. poniżej.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego produktu.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) oraz do produktów które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi -  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Towary, o których mowa w pkt 9 lit. a) niniejszego paragrafu to - poza indywidualnie ustalonymi przez Klienta ze Sprzedawcą Towarami - w szczególności wszelkie pierścionki, które wykonywane są na indywidualne zamówienie poprzez dokonanie przez Klienta wyboru rozmiaru oraz innych elementów takich jak kolor, rodzaj i ilość kamieni. Zwrot w takim wypadku nie przysługuje, jednakże Sprzedawca za dodatkową opłatą (w przypadku pierścionków 12zł w przypadku pozostałych Towarów kwota ustalana indywidualnie) dokona odpowiedniej modyfikacji Towaru. Warunkiem dokonania zmiany jest uprzedni zwrot Sprzedawcy Towaru, który ma być modyfikowany i zapłata odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 14. Zapisy niniejszego paragrafu mają również zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie w jakim dokonują oni zakupu bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień dokonywania zakupu. 

§7

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia, zakupionych Towarów mogą być zgłaszane na  adres e-mail: magdacmien@gmail.com . Reklamowany towar dostarczamy do sprzedawcy poprzez wysłanie go na adres : Cmien Magdalena Brudzińska Okonek , Ul. Korczaka 34C, 05-250 Radzymin, tel:517193736
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny produktu z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Towar zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy.
 4. W razie potrzeby, Sprzedawca ma prawo zażądać od Klienta wykonującego uprawnienia z tytułu rękojmi zwrotu wadliwego Towaru, chyba, że Sprzedawca uzna, że w sprawie wystarczające jest dostarczenie innego dowodu na wadliwość Towaru np. zdjęcia Towaru na co klient wyrazi zgodę.
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego Towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać:
 7. usunięcia wady lub
 8. wymiany Towaru na wolny od wad lub
 9. obniżenia ceny lub
 10. zwrotu pieniędzy
 11. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. W sytuacji, gdy Klient zażąda obniżenia ceny Towaru albo odstąpi od umowy, Sprzedawca może wymienić Towar na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania w razie gdy zamówiony Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 13. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości.  Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność produktu z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Towar nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań klienta np. Towar nie odpowiada preferencjom smakowym Klienta.
 17. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 18. Reklamacji nie podlega:
 19. Towar z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział;
 20. Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np.  wgniecenia,  otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru,  itp.;
 21. Towar będący biżuterią oraz inne akcesoria odbarwione oraz uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację:
 22. Towar będący biżuterią oraz inne akcesoria srebrne złocone i miedziowane, która podlegają naturalnemu ścieraniu.
 23. Zapisy niniejszego paragrafu mają również zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie w jakim dokonują oni zakupu bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień dokonywania zakupu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl